การจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่

ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงงานรีไซเคิล เพื่อคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้เหมาะสม

โครงการกระดาษ 3’R: สามารถลดการสร้างขยะกระดาษได้มากกว่า 10%

โครงการ Waste to Energy โดยนำเศษยางพาราที่ไม่สามารถรีไซเคิลมาใช้เป็นพลังงาน

กระบวนการใช้ซ้ำ ตัวอย่างเช่น หน่วยซ่อมพาเลทไม้ในโรงงาน เพื่อซ่อมแซมพาเลทที่ชำรุดเสียหายแล้วนำมาใช้ใหม่

การนำเศษยางพารามาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาใช้ในโครงการรีไซเคิล (ตัวอย่างเช่น เบาะรองนั่งหรือหมอนข้างยางพาราจากเศษยางบด)