เอกสารรับรองคุณภาพ

Theptex ECO Institut

ECO Institut

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแล้วว่า มีส่วนประกอบจากยางพาราธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95%

Theptex SGS

SGS (no VOC, no SBR)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากสาร VOC (Volatile Organic Compounds) ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้งาน

Theptex Green Industry

Green Industry – Sustainability

เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำน้ำเสียและไอน้ำที่เกิดจากการกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Theptex Organic Thailand

ACT IFOAM

เป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองโปรแกรม IFOAM โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. ใช้ยางพาราจากสวนยางพาราที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

Theptex Organic Europe

ACT EU Group

เป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองโปรแกรม IFOAM ว่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

ACT CANADA PROGRAM

การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานจาก COR (Canadian Organic Regime) และในการยอมรับเงื่อนไขของ US-Canada Organic Equivalence Arrangement