สวนยางพาราแบบยั่งยืน ต้นกำเนิดของยางพารา

น้ำยางธรรมชาติเกิดจากของเหลวสีน้ำนมที่อยู่ในเปลือกของต้นยางพารา (Hevea Brasiliensis) การกรีดต้นยางพาราเพื่อนำน้ำยางออกมานั้น ไม่ได้ทำให้ต้นยางพารานั้นตายไป ในทางกลับกันต้นยางพารายังมีชีวิตต่อเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปได้อีกหลายปี

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสวนยางพาราที่จะปลูกด้วยวิถีแบบยั่งยืน นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า ปริมาณน้ำสำรองที่ลดลง คุณภาพของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะเหตุนี้เทพเทกซ์จึงเลือกขอรับรอง IFOAM certificate ในกระบวนการปลูกพืชยางพาราแบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยผลักดันในเรื่องการรักษาคุณภาพของดิน การรักษาระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์บนโลกใบนี้