ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า (1) ยางพาราธรรมชาติมีปริมาณเนื้อยางลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อทำการฝังกลบไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน

การย่อยสลายของยางพาราธรรมชาติเกิดจากการที่โครงสร้างของเนื้อยางพารามีการหดตัวและเสื่อมสภาพลงในชั้นเซลล์

ทำให้คาดการณ์ว่าการรย่อยสลายของยางพาราธรรมชาติจะใช้เวลา 2-3 ปีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ.

(1) อ้างอิง Ramli, Roslim & Amir, M & Augurio, P. (2012). Natural Rubber Latex Foam. Journal of Engineering Science. 8. 15-27.