บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

นำระบบ Rolling Machine มาใช้เพื่อลดขนาดผลิตภัณธ์ลง ทำให้สามารถขนส่งและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมากขึ้น

ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ลง โดยการปรับวิธีการบรรจุให้เหมาะสม

ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลเท่านั้น อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองเพื่อหาบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถให้ความคงทนและใช้ทดแทนพลาสติกได้