การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการขนส่ง

ตั้งโรงงานผลิตให้อยู่ใกล้กับพื้นที่แหล่งของวัตถุดิบ (ซึ่งก็คือสวนยางพารา) เพื่อลดระยะทางในกระบวนการขนส่ง

ใช้รถยกขับเคลื่อนไฟฟ้า

จัดรถรับส่งพนักงานในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนได้