Value Creation Day – DITP Open House

ชมบทสัมภาษณ์โดยสิริพร ลาภกาญจนพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์