เอกสารรับรองคุณภาพ

Thailand Trust Mark

เป็นตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแล้วว่ามีส่วนประกอบจากยางพาราธรรมชาติไม่น้อยกว่า 96%

มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อยืนยันว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา

TUV – LGA

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความทนทานและความยืดหยุ่น โดยการทดสอบแรงอัดกว่า 60,000 ครั้งบนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ประมาณการตามอายุการใช้งาน)

ECO Institute

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแล้วว่า มีส่วนประกอบจากยางพาราธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95%

CCIC

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดย China Certification & Inspection Group (CCIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และรับรองสินค้าบริการในประเทศจีน

SGS (ไม่มีสาร  VOC ไม่มีสาร SBR)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากสาร VOC (Volatile Organic Compounds) ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้งาน

โรงงานสีเขียว

เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำน้ำเสียและไอน้ำที่เกิดจากการกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

เป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองโปรแกรม IFOAM โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. ใช้ยางพาราจากสวนยางพาราที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (EU Group)

เป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองโปรแกรม IFOAM ว่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

ACT CANADA PROGRAM

การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานจาก COR (Canadian Organic Regime) และในการยอมรับเงื่อนไขของ US-Canada Organic Equivalence Arrangement