ตำนานแห่งเทพเทกซ์

Thai tradition at Theptex factory in Thailand.
Thai spirit house on Theptex premises keeps the factory and employees safe.

เมื่อพระรามทรงสถาปนาขึ้นเป็นองค์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา พระองค์มักเกิดความกังวลพระราชหฤทัยว่าจะถูกโจมตีจากทศกัณฐ์และเหล่าทหารยักษ์ทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงตื่นบรรทมยามค่ำคืน

เมื่อความทราบถึงพระมเหสีสีดา พระนางทรงมีรับสั่งถามโหรหลวงที่ไว้วางพระราชหฤทัยว่าจะทำอย่างไรต่อไป ท่านโหรหลวงนิมิตเห็นเหล่าเทวดามาปรากฎกายบอกให้ตนหล่อพระราชบรรจถรณ์ (ที่นอน) ขึ้นจากยางพาราธรรมชาติ เหตุเพราะยางพาราธรรมชาตินั้นโดดเด่นในเรื่องของลักษณะอันดีเลิศ ท่านโหรหลวงใช้เวลาทั้งสิ้นอยู่แปดปีหล่อพระราชบรรจถรณ์นี้ขึ้น บังเกิดผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง องค์พระรามทรงกลับมาบรรทมได้อย่างสนิทนิ่ง ปฏิบัติราชกิจได้อย่างดีเยี่ยม จนได้สถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อันทรงประเสริฐ เหล่าประเทศอาณานิคมทั้งหลายพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยตำราลับการหล่อพระราชบรรจถรณ์ดังกล่าว เฉกเช่นเดียวกับตำราลับการทอผ้าไหมในราชวงศ์จีน แต่กลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

จวบจนปัจจุบัน เทพเทกซ์ยังคงรักษาไว้ซึ่งตำราลับของท่านโหรหลวงและเหล่าเทวดาผู้จากไป ตำราลับดังกล่าวนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีกฏเหล็กเพียงข้อเดียวเท่านั้น ที่นอนยางพารานี้จักต้องคงไว้ซึ่งลักษณะอันดีเลิศ และจักไม่โอนอ่อนผ่อนตามสิ่งใดให้ลักษณะอันดีเลิศนี้ด้อยค่าลงได้

เห็นทีว่าในโลกใบนี้จักไม่มีที่นอนอื่นใดเลิศล้ำกว่าที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% ที่ถวายเป็นพระราชบรรจถรณ์นี้ได้