การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันการปฎิวัติเพื่อความยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนจากทั้งฝั่งของผู้บริโภคและนักลงทุน (เช่น การจัดอันดับ ESG Rating – Environmental, Social, and Governance)

ทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนจากแนวความคิดเดิมๆ สู่แนวความคิดใหม่ที่ว่า ในอนาคตมนุษย์จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้จำกัดลงเรื่อยๆ  ผู้นำอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเริ่มเล็งเห็นว่าการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการนำเงินมาลงทุนทั่วไปในระยะสั้น

เทพเทกซ์ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ที่จะผลิตภัณฑ์ที่ดี ดีในที่นี้คือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการนำไปใช้งาน นอกจากจะไม่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อตัวบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือแม้กระทั่งครอบครัวของบุคคลเหล่านี้) ยังต้องไม่กระทบต่อสังคมหรือแม้แต่โลกใบนี้ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน

แนวทางในการดำเนินธรุกิจชองเทพเทกซ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้

[ultimate-faqs Include_category=”Thai”]