เทพเทกซ์และ Pratt Institute’s School of Design, New York

วัสดุจากเทพเทกซ์ได้จัดแสดงใน Material Lab ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยวัสดุที่ Pratt Institute เมืองนิวยอร์ค (สหรัฐอเมริกา) ชิ้นตัวอย่างยางพาราสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซด์ออนไลน์ของ Artstor