สวนเกษตรอินทรีย์

ย้อนกลับไปในปี พุทธศักราช 2558 บริษัทเทพเทกซ์ เริ่มผลิตสินค้าจากน้ำยางบริสุทธิ์ ลูกค้าหลายรายของเทพเทกซ์มีความสนใจที่จะใช้น้ำยางที่เก็บเกี่ยวจากสวนยางเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่เทพเทกซ์ไม่สามารถหาสวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างอย่างถูกต้องตามมาตรฐานในประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ในการผลิตยางธรรมชาติของโลก

ดังนั้นเทพเทกซ์ได้ดำเนินการอย่างหนักเพื่อเสาะแสวงหาสวนยางพาราเกษตรอินทรีย์ จนกระทั่งสามารถระบุพื้นที่การเพาะปลูกแหล่งหนึ่งที่ผลิตยางแบบเกษตรอินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มาตรฐานอย่างสมบูรณ์แบบพอที่จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงเกษตรกรบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจและต้องการผู้แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพยางให้ได้มาตรฐานตามแบบสากล ดังนั้นเทพเทกซ์จึงได้มีบทบาทได้เข้าไปให้ความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยกลุ่มเกษตรกรต่อรองราคาปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกษตกรได้ซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกลง และยังช่วยกระตุ้นราคายางให้สูงกว่าราคายางในตลาดซื้อขายยางพารากลางที่สงขลาอีกด้วย

เหตุนี้โครงการจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและครอบครัวในช่วงเวลาที่ราคายางพาราตกต่ำ และในปี 2019 หลังจากการร่วมกันทดลองจุดบกพร่องและพัฒนามากว่า 3 ปี ในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็เป็นที่ประจักษ์ บริษัท เทพเทกซ์ และกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ได้รับการยกย่องจาก IFOAM label และ EU Organic label ให้เป็นน้ำนมยางพาราที่เก็บเกี่ยวจากสวนยางพาราอินทรีย์ที่รับมาตรฐานการยอมรับจากสากล

ปัจจุบัน เทพเทกซ์ ยังคงให้การสนับสนุนสวนยางอินทรีย์เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มเกษตรกรยังคงดำเนินตามเกณฑ์ที่เคร่งครัดสำหรับการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ตามที่ IFOAM ระบุไว้

International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ (IFOAM) ได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (ACT) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน คลิกที่นี่ สำหรับรายชื่อตัวดำเนินการอินทรีย์ IFOAM ทั้งหมด (รับรองโดย ACT) คลิกที่นี่ และสามารถ ค้นหา ‘Theptex’ (รหัส: 075760 OC) ได้จากเว็บไซต์

การรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก Control Union ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Organic Latex Standard  หรือ (GOLS) สำหรับน้ำยางที่เก็บเกี่ยวจากสวนยางอินทรีย์ Theptex ยังได้รับตรา ECO-Institut ซึ่ง GOLS ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (น้ำยางพาราปลอดสารพิษที่มีน้ำยางธรรมชาติขั้นต่ำ 95เปอร์เซนต์) GOLS เวอร์ชัน 3.0

ครอบครัว สุภาพ กลกาล ยืนอยู่หน้า พื้นที่การเรียนรู้ของเทพเทกซ์ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์และปุ๋ยเกษตรอินทรีย์